?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 泗阳临港物流园地质勘察、初步设计、施工图设计目招标公告Q第二次Q(资格后审Q?/title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=gb2312" /> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE7" /> <link href="/Sqzwy/Template/Default/css/style.css" rel="stylesheet" type="text/css"/> <script type="text/javascript" src="/Sqzwy/Template/Default/javascript/jquery-1.7.2.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="/Sqzwy/Template/Default/javascript/backtop.js"></script> <script type="text/javascript" src="/Sqzwy/Template/Default/js/main.js" ></script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div id="header">Loading……</div> <script type="text/javascript"> $("#header").load("/Sqzwy/Template/Default/HeadAndFoot/Head.htm"); </script> <div id="content"> <div class="now"> <table cellSpacing="0" cellPadding="0" border="0"><TR><TD align="center" width="15"></TD><TD align="left"><FONT color="#FF7E00" class=currentpostionfont><b>您现在的位置Q?/b></FONT><A href='/Sqzwy/'><FONT color="#FF7E00" class=currentpostionfont>首页</FONT></A><FONT color="##FF7E00"> >> <a href='/Sqzwy/ggzy'><FONT color="##FF7E00" class=currentpostionfont>公共资源交易</font></a> >> <a href='/Sqzwy/ggzy/022001'><FONT color="##FF7E00" class=currentpostionfont>工程</font></a> >> <a href='/Sqzwy/ggzy/022001/022001001'><FONT color="##FF7E00" class=currentpostionfont>招标公告</font></a></FONT></TD></TR></table> </div> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="xx_tab"> <tr> <td><table id="tblInfo" cellspacing="1" cellpadding="1" width="98%" align="center" border="0" runat="server" class="xx_tab"> <tr> <td id="tdTitle" align="center" runat="server" style="background-color:#f1f0f0;padding:5px" height="100" ><h1 class="xx_font2" style="padding-top:5px;"> 泗阳临港物流园地质勘察、初步设计、施工图设计目招标公告Q第二次Q(资格后审Q?/h1> <font class="xx_fontsub" > </font> <br /> <font color="#888888">【信息时_ 2019/12/9   阅读ơ数Q? <script src="http://www.565428.live/sqzwy_FrontGlobalAction//Upclicktimes.aspx?InfoID=ac1c6456-c314-40d7-9f0d-463d8df0cccd&SiteGuid=5b62c6f3-eb2b-43b1-9bdf-c5249aa70552"></script> ?<span id="author"></span> <!--<font color="#000000">【字?nbsp;<a onclick="ChangeFont('big');" href="#">?/a> <a onclick="ChangeFont('middle');" href="#">?/a> <a onclick="ChangeFont('small');" href="#">?/a> ?</font>--> <a href="javascript:void(0)" onclick="window.print();"><font color="#000000">【打印?/font></a><a href="javascript:window.close()"><font color="#000000">【关闭?/font></a></font></td> </tr> <tr> <td height="250" align="left" valign="top" class="infodetail" id="TDContent"><!--EpointContent--> <p align="center" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center; line-height: 19pt; font-family:;" new="" times="" inter-ideograph;"="" 10.5pt;="" roman","serif";=""></p> <p align="center" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center; line-height: 19pt; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.5pt; -ms-text-justify: inter-ideograph;"><span style="font-family: 宋体; font-size: 18pt;">泗阳临港物流园地质勘察、初步设计、施工图设计目</span></p> <p align="center" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center; line-height: 19pt; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.5pt; -ms-text-justify: inter-ideograph;"><span style="font-family: 宋体; font-size: 18pt;">招标公告Q第二次Q?/span></p> <p align="center" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center; line-height: 19pt; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.5pt; -ms-text-justify: inter-ideograph;"><span style="font-family: 宋体; font-size: 18pt;"><span style="background: white; color: rgb(51, 51, 51); font-family: 宋体; font-size: 12pt;">招标~号Q?/span><span style="font-family: 宋体; font-size: 12pt;">E3213010313103549001001</span></span></p> <p align="left" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: left; line-height: 23pt; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.5pt; -ms-text-justify: inter-ideograph;"><span><b><span style="background: white; color: rgb(51, 51, 51); font-family: 宋体; font-size: 12pt;">1</span></b></span><span><span><b><span style="background: white; color: rgb(51, 51, 51); font-family: 宋体; font-size: 12pt;">Q招标条?/span></b></span></span></p> <p align="left" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: left; line-height: 23pt; text-indent: 18pt; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.5pt; -ms-text-justify: inter-ideograph;"><span><span><span style="background: white; color: rgb(51, 51, 51); font-family: 宋体; font-size: 12pt;">本招标项目泗阳港物园地质勘察、初步设计、施工图设计目已由泗发Ҏ?span>2019</span>?span>347</span>h准徏设,目业主为泗阛_交运港务有限公司Q徏设资金来?/span></span></span><span style="background: white; color: black; font-family: 宋体; font-size: 12pt;">国有资金</span><span style="background: white; color: rgb(51, 51, 51); font-family: 宋体; font-size: 12pt;">Q招标h为泗阛_交运港务有限公司。项目已具备招标条gQ现q行W二ơ公开招标?/span></p> <p align="left" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: left; line-height: 23pt; text-indent: 10pt; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.5pt; -ms-text-justify: inter-ideograph;"><span><span><b><span style="background: white; color: rgb(51, 51, 51); font-family: 宋体; font-size: 12pt;">2</span></b></span></span><span><span><b><span style="background: white; color: rgb(51, 51, 51); font-family: 宋体; font-size: 12pt;">Q项目概况与招标范围</span></b></span></span></p> <p align="left" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: left; line-height: 23pt; text-indent: 10pt; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.5pt; -ms-text-justify: inter-ideograph;"><span style="background: white; color: black; font-family: 宋体; font-size: 12pt;">2.1</span><span style="background: white; color: black; font-family: 宋体; font-size: 12pt;">工程地点Q泗阳经开发区泗阳港东码头后侧Q?/span></p> <p align="left" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: left; line-height: 23pt; text-indent: 10pt; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.5pt; -ms-text-justify: inter-ideograph;"><span style="background: white; color: black; font-family: 宋体; font-size: 12pt;">2.2</span><span><span><span style="background: white; color: black; font-family: 宋体; font-size: 12pt;">工程规模Q(<span>1</span>Q主要ؓ若干丙二cL通仓库(U?span>20</span>?span>,</span>其中<span>F1#</span>?span>F2#</span>?span>D1#-D4#</span>?span>A3#-A5#</span>?span>C1#</span>单体建筑面积均超q?span>5000m<sup>2</sup>,</span>Q及园区办公Q其?span>B1#</span>建筑面积U?span>5269.60 m<sup>2</sup></span>Q等主要建筑<span>,</span>其余有R辆加油站一处、验货^台及扣货库一处,以及相关港区内设施用房等Qd{面U约<span>114723.04m<sup>2</sup></span>。(<span>2</span>Q一处集卡集中停车场Q若q普通R辆停车场Q(<span>3</span>Q一处集装箱堆场Q(<span>4</span>Q三处g杂货堆场Q本目?span>2000</span>吨内河港口码头Q;Q?span>5</span>Q内部口岸卡口及控制室一处,查验场地一处,以及关围网一圈;Q?span>6</span>Q相x区内道\Q区内分L支三U道路)及绿化等设施Q(<span>7</span>Q二cd</span></span></span><span><span><span style="background: white; font-family: 宋体; font-size: 12pt;">岸;<span>(8)</span>预留q期保税物流中心Q?span>B</span>型)的空间和条gQ(<span>9</span>Q粮食仓库区仅在图上C意Q因另有<span style="color: black;">投资M故不计入本次指标Q包括概)。项目主要包括地质勘察、初步设计、施工图设计?/span></span></span></span></p> <p align="left" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: left; line-height: 23pt; text-indent: 10pt; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.5pt; -ms-text-justify: inter-ideograph;"><span style="background: white; color: black; font-family: 宋体; font-size: 12pt;">2.3</span><span><span><span style="background: white; color: black; font-family: 宋体; font-size: 12pt;">设计周期Q?span>60</span>日历天;</span></span></span></p> <p align="left" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: left; line-height: 23pt; text-indent: 10pt; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.5pt; -ms-text-justify: inter-ideograph;"><span style="background: white; color: black; font-family: 宋体; font-size: 12pt;">2.4</span><span style="background: white; color: black; font-family: 宋体; font-size: 12pt;">质量要求Q符合国家技术规范、标准及规程要求Q达到设计文件要求的深度Q且能通过有关部门审查Q?/span></p> <p align="left" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: left; line-height: 23pt; text-indent: 10pt; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.5pt; -ms-text-justify: inter-ideograph;"><span style="font-family: 宋体; font-size: 12pt;">2.5</span><span><span><span style="font-family: 宋体; font-size: 12pt;">本项目预h<span>:</span></span></span></span><span style="font-family: 仿宋,仿宋_GB2312; font-size: 14pt;"> </span><span style="font-family: 宋体; font-size: 12pt;">279.6</span><span><span><span style="font-family: 宋体; font-size: 12pt;">万元 Q招标控制hQ?span>279.6</span>万元Q?/span></span></span></p> <p align="left" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: left; line-height: 23pt; text-indent: 10pt; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.5pt; -ms-text-justify: inter-ideograph;"><span style="background: white; color: black; font-family: 宋体; font-size: 12pt;">2.6</span><span style="background: white; color: black; font-family: 宋体; font-size: 12pt;">招标范围及标D划分:</span></p> <p align="left" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: left; line-height: 23pt; text-indent: 10pt; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.5pt; -ms-text-justify: inter-ideograph;"><span style="background: white; color: black; font-family: 宋体; font-size: 12pt;">本设计项目设一个标D,招标范围如下Q?/span></p> <p align="left" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: left; line-height: 23pt; text-indent: 10pt; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.5pt; -ms-text-justify: inter-ideograph;"><span style="background: white; color: rgb(51, 51, 51); font-family: 宋体; font-size: 12pt;">泗阳临港物流园地质勘察、初步设计、施工图设计</span><span style="background: white; color: black; font-family: 宋体; font-size: 12pt;">?/span></p> <p align="left" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: left; line-height: 23pt; text-indent: 12pt; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.5pt; -ms-text-justify: inter-ideograph;"><span style="background: white; color: black; font-family: 宋体; font-size: 12pt;">2.7</span><span style="background: white; color: black; font-family: 宋体; font-size: 12pt;">工程q度Ƅ支付旉、方式:</span></p> <p align="left" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: left; line-height: 23pt; text-indent: 12pt; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.5pt; -ms-text-justify: inter-ideograph;"><span><span><span style="background: white; color: black; font-family: 宋体; font-size: 12pt;">提交初步设计囄之后付至合同L<span>20%</span>Q初步设计通过专家审查q经相关部门审批后付臛_同h?span>40%</span>Q提交施工图设计后付臛_同h?span>60%</span>Q施工图设计通过专家审查q经相关部门审批后(若需要)付至合同L<span>90%</span>Q工E完工后付清余款?/span></span></span></p> <p align="left" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: left; line-height: 23pt; text-indent: 12.05pt; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.5pt; -ms-text-justify: inter-ideograph;"><span><span><b><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 宋体; font-size: 12pt;">3</span></b></span></span><span><span><b><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 宋体; font-size: 12pt;">Q资格审查方?/span></b></span></span></p> <p align="left" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: left; line-height: 23pt; text-indent: 12pt; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.5pt; -ms-text-justify: inter-ideograph;"><span style="background: white; color: black; font-family: 宋体; font-size: 12pt;">本工E招标采用资格后审,资格审查ҎQ合格制?/span></p> <p align="left" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: left; line-height: 23pt; text-indent: 12.05pt; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.5pt; -ms-text-justify: inter-ideograph;"><span><span><b><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 宋体; font-size: 12pt;">4</span></b></span></span><span><span><b><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 宋体; font-size: 12pt;">?span style="background: white;">评标办法Q?/span></span></b></span></span></p> <p align="left" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: left; line-height: 23pt; text-indent: 10pt; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.5pt; -ms-text-justify: inter-ideograph;"><span style="background: white; color: rgb(51, 51, 51); font-family: 宋体; font-size: 12pt;">本工E采用评标方法:</span></p> <p align="left" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: left; line-height: 23pt; text-indent: 10pt; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.5pt; -ms-text-justify: inter-ideograph;"><span style="background: white; color: black; font-family: 宋体; font-size: 12pt;"> </span><span style="background: white; color: black; font-family: 宋体; font-size: 12pt;">?</span><span style="background: white; color: rgb(51, 51, 51); font-family: 宋体; font-size: 12pt;">l评审的最低投标h法;</span></p> <p align="left" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: left; line-height: 23pt; text-indent: 10pt; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.5pt; -ms-text-justify: inter-ideograph;"><span style="background: white; color: black; font-family: 宋体; font-size: 12pt;"> </span><span style="background: white; color: black; font-family: "MS Gothic"; font-size: 12pt;">?/span><span style="background: white; color: black; font-family: 宋体; font-size: 12pt;"> </span><span style="background: white; color: rgb(51, 51, 51); font-family: 宋体; font-size: 12pt;">l合评估法?/span></p> <p align="left" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: left; line-height: 23pt; text-indent: 10pt; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.5pt; -ms-text-justify: inter-ideograph;"><span><span><b><span style="background: white; color: rgb(51, 51, 51); font-family: 宋体; font-size: 12pt;">5</span></b></span></span><span><span><b><span style="background: white; color: rgb(51, 51, 51); font-family: 宋体; font-size: 12pt;">Q投标h资格要求</span></b></span></span></p> <p align="left" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: left; line-height: 23pt; text-indent: 10pt; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.5pt; -ms-text-justify: inter-ideograph;"><span style="background: white; color: black; font-family: 宋体; font-size: 12pt;">5.1</span><span style="background: white; color: rgb(51, 51, 51); font-family: 宋体; font-size: 12pt;">企业d备下列资质类别Q意之一卛_Q?/span></p> <p align="left" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: left; line-height: 23pt; text-indent: 10pt; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.5pt; -ms-text-justify: inter-ideograph;"><span style="background: white; color: black; font-family: 宋体; font-size: 12pt;">①具有工E设计综合甲U资?/span><span style="background: white; color: black; font-family: 宋体; font-size: 12pt;">Q?/span></p> <p align="left" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: left; line-height: 23pt; text-indent: 10pt; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.5pt; -ms-text-justify: inter-ideograph;"><span style="background: white; color: black; font-family: 宋体; font-size: 12pt;">②具有水q行业工E设计甲U资质或</span><span style="background: white; color: black; font-family: 宋体; font-size: 12pt;">水运行业Q港口工E)专业设计</span><span style="background: white; color: black; font-family: 宋体; font-size: 12pt;">甲资质</span><span><span><b><span style="background: white; font-family: 宋体; font-size: 12pt;">?/span></b></span></span><span style="background: white; color: black; font-family: 宋体; font-size: 12pt;">建筑行业工程设计乙及以上资质或建筑行业Q徏{工E)专业设计乙及以上资?/span><span style="background: white; color: black; font-family: 宋体; font-size: 12pt;">?/span></p> <p align="left" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: left; line-height: 23pt; text-indent: 18.05pt; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.5pt; -ms-text-justify: inter-ideograph;"><span><span><b><span style="background: white; font-family: 宋体; font-size: 12pt;">投标不同时具备上q资质,可采用联合体形式投标Q具有工E设计综合甲U资质的单位除外Q。联合体牵头人必d有水q行业工E设计甲U资质或</span></b></span></span><span><span><b><span style="background: white; font-family: 宋体; font-size: 12pt;">水运行业Q港口工E)专业设计</span></b></span></span><span><span><b><span style="background: white; font-family: 宋体; font-size: 12pt;">甲资质?/span></b></span></span></p> <p align="left" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: left; line-height: 23pt; text-indent: 12pt; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.5pt; -ms-text-justify: inter-ideograph;"><span style="background: white; color: rgb(51, 51, 51); font-family: 宋体; font-size: 12pt;">5.3</span><span style="background: white; color: black; font-family: 宋体; font-size: 12pt;">投标?/span><span style="background: white; color: rgb(51, 51, 51); font-family: 宋体; font-size: 12pt;">拟选派目负责质等U:d?/span><span style="background: white; color: black; font-family: 宋体; font-size: 12pt;">工程c高U及以上技术职U?/span><span style="background: white; color: black; font-family: 宋体; font-size: 12pt;">Q?/span></p> <p align="left" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: left; line-height: 23pt; text-indent: 10pt; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.5pt; -ms-text-justify: inter-ideograph;"><span style="background: white; color: black; font-family: 宋体; font-size: 12pt;">5.4</span><span style="font-family: 宋体; font-size: 12pt;">投标Z誉要求:</span></p> <p align="left" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: left; line-height: 23pt; text-indent: 12pt; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.5pt; -ms-text-justify: inter-ideograph;"><span style="font-family: 宋体; font-size: 12pt; -ms-layout-grid-mode: line;">5.4.1</span><span><span><span style="font-family: 宋体; font-size: 12pt; -ms-layout-grid-mode: line;">投标Z存在省交通厅《关于印发﹤江苏省交通厅关于限制q反廉政合同的投标hq入交通工E徏讑ָ场的若干规定H的通知》(苏交监察?span>2007</span>?span>13</span>P中所q行贿行处于被止q入江苏省交通工E徏讑ָ场期限内Q?/span></span></span></p> <p align="left" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: left; line-height: 23pt; text-indent: 12pt; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.5pt; -ms-text-autospace:; -ms-text-justify: inter-ideograph;"><span style="font-family: 宋体; font-size: 12pt;">5.4.2投标人未被宿q行政区域内、交通、水利等行政ȝ部门及其委托的执法机构记录了不良行ؓQ该不良行ؓ记录在投标截止时未解除或终止的Q?/span></p> <p align="left" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: left; line-height: 23pt; text-indent: 10pt; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.5pt; -ms-text-justify: inter-ideograph;"><span style="background: white; color: black; font-family: 宋体; font-size: 12pt;">5.5</span><span style="background: white; color: black; font-family: 宋体; font-size: 12pt;">其他要求Q?/span></p> <p align="left" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: left; line-height: 23pt; text-indent: 12pt; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.5pt; -ms-text-justify: inter-ideograph;"><span style="background: white; color: black; font-family: 宋体; font-size: 12pt;">5.5.1</span><span><span><span style="background: white; color: black; font-family: 宋体; font-size: 12pt;">目负责人和委托代理人必Mؓ本单位h?b>Q联合体投标则ؓ联合体牵头hQ?/b>Q且在投标时提供q六个月以来L一个月本单位ؓ目负责人和委托代理人办理的养老保险证明,证明以投标单位当地养老保险管理部门出L证明原g为准</span></span></span><span><span><span style="background: white; color: black; font-family: 宋体; font-size: 12pt;">或投标hd投标文g中提供可查询的社会养老保险或ȝ保险官方|址及登陆查询信息,如因C保及医疗机构原因不能从官方|址查询的,需提供C保及医疗机构出L证明后方可进行官方电话查询,全国l一查询电话Q?span>12333</span>Q必L查询步骤、查询信息)Q凡因投标h提供的信息不全面、不准确Q或其他M原因Q导致评委会无法登陆pȝ查询或验证的Q均视同投标格审查不予通过Q?/span></span></span></p> <p align="left" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: left; line-height: 23pt; text-indent: 12pt; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.5pt; -ms-text-justify: inter-ideograph;"><span style="background: white; color: black; font-family: 宋体; font-size: 12pt;">5.5.2</span><span style="background: white; color: black; font-family: 宋体; font-size: 12pt;">投标人应hl宿q市信用服务行业协会审核备案的信用报告,且分g?/span><span><span><span style="background: white; font-family: 宋体; font-size: 12pt;">?span>70</span>分;<span style="color: black;">Q原泗阳县信用办审核备案的信用报告在有效期内仍有效)Q?/span></span></span></span></p> <p align="left" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: left; line-height: 23pt; text-indent: 12pt; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.5pt; -ms-text-justify: inter-ideograph;"><span><span><span style="background: white; color: black; font-family: 宋体; font-size: 12pt;">友情提醒Q自<span>2017</span>q?span>9</span>?span>4</span>日vQ全市第三方信用评h审核工作UMl信用服务行业协会负责,l协会审核备案的W三方信用评h告具有同{效力?/span></span></span></p> <p align="left" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: left; line-height: 23pt; text-indent: 12.05pt; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.5pt; -ms-text-justify: inter-ideograph;"><span><span><b><span style="background: white; font-family: 宋体; font-size: 12pt;">注:以联合体参与投标的投标单位(含联合体牵头人及其成员)均须办理企业信用报告Q且联合体各方均L上q要求?/span></b></span></span></p> <p align="left" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: left; line-height: 23pt; text-indent: 10pt; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.5pt; -ms-text-justify: inter-ideograph;"><span><span><b><span style="background: white; color: black; font-family: 宋体; font-size: 12pt;">5.5.3</span></b></span></span><span><span><b><span style="background: white; color: black; font-family: 宋体; font-size: 12pt;">本项目接受联合体投标Q?/span></b></span></span></p> <p align="left" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: left; line-height: 23pt; text-indent: 10pt; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.5pt; -ms-text-justify: inter-ideograph;"><span style="background: white; color: black; font-family: 宋体; font-size: 12pt;">5.5.4</span><span style="background: white; color: black; font-family: 宋体; font-size: 12pt;">h投资参股关系的关联企业,或具有直接管理和被管理关pȝ母子公司Q或同一母公司的子公司,或法定代表h为同一人的两个及两个以上法Z得同时对同一标段提出投标甌Q国务院国有资监督理机构直接监管的中央企业均不属于本条规定的“母公司”,其一U子公司可同时对同一标段提出投标甌Q但同属一个子公司的二U子公司不得同时提出投标甌Q,母公司有义务做好协调工作。否则,其投标均无效Q投标文件不予接Ӟ接收的文件也不予参加评审Q?/span></p> <p align="left" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: left; line-height: 23pt; text-indent: 10pt; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.5pt; -ms-text-justify: inter-ideograph;"><span style="background: white; color: black; font-family: 宋体; font-size: 12pt;">5.5.5</span><span style="background: white; color: black; font-family: 宋体; font-size: 12pt;">本项目不接受׃被执行h投标Q?/span></p> <p align="left" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: left; line-height: 23pt; text-indent: 10pt; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.5pt; -ms-text-justify: inter-ideograph;"><span style="background: white; color: black; font-family: 宋体; font-size: 12pt;">5.5.6</span><span style="background: white; color: black; font-family: 宋体; font-size: 12pt;">目负责人必L下列条Ӟ</span></p> <p align="left" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: left; line-height: 23pt; text-indent: 10pt; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.5pt; -ms-text-justify: inter-ideograph;"><span style="background: white; color: black; font-family: 宋体; font-size: 12pt;">5.5.6.1</span><span style="background: white; color: black; font-family: 宋体; font-size: 12pt;">目负责Z得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业?/span></p> <p align="left" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: left; line-height: 23pt; text-indent: 10pt; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.5pt; -ms-text-justify: inter-ideograph;"><span style="background: white; color: black; font-family: 宋体; font-size: 12pt;">5.5.6.1.1</span><span style="background: white; color: black; font-family: 宋体; font-size: 12pt;">不得同时在两个及以上单位{订力_合同或交U社会保险;</span></p> <p align="left" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: left; line-height: 23pt; text-indent: 10pt; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.5pt; -ms-text-justify: inter-ideograph;"><span style="background: white; color: black; font-family: 宋体; font-size: 12pt;">5.5.6.1.2</span><span style="background: white; color: black; font-family: 宋体; font-size: 12pt;">不得本人执Q职Q业资格证书同时注册在两个及以上单位?/span></p> <p align="left" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: left; line-height: 23pt; text-indent: 10pt; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.5pt; -ms-text-justify: inter-ideograph;"><span style="background: white; color: black; font-family: 宋体; font-size: 12pt;">5.5.7</span><span style="background: white; color: black; font-family: 宋体; font-size: 12pt;">投标Z得存在下列情形之一Q?/span></p> <p align="left" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: left; line-height: 23pt; text-indent: 10pt; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.5pt; -ms-text-justify: inter-ideograph;"><span style="background: white; color: black; font-family: 宋体; font-size: 12pt;">5.5.7.1</span><span style="background: white; color: black; font-family: 宋体; font-size: 12pt;">为招标h不具有独立法格的附属机构Q单位)Q?/span></p> <p align="left" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: left; line-height: 23pt; text-indent: 10pt; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.5pt; -ms-text-justify: inter-ideograph;"><span style="background: white; color: black; font-family: 宋体; font-size: 12pt;">5.5.7.2</span><span style="background: white; color: black; font-family: 宋体; font-size: 12pt;">为本招标目的监理h、代Zh、项目管理hQ以及ؓ本招标项目提供招标代理服务的Q?/span></p> <p align="left" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: left; line-height: 23pt; text-indent: 10pt; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.5pt; -ms-text-justify: inter-ideograph;"><span style="background: white; color: black; font-family: 宋体; font-size: 12pt;">5.5.7.3</span><span style="background: white; color: black; font-family: 宋体; font-size: 12pt;">与本招标目的监理h、代Zh、招标代理机构同Z个法定代表h的,或者相互控股、参股的Q?/span></p> <p align="left" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: left; line-height: 23pt; text-indent: 10pt; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.5pt; -ms-text-justify: inter-ideograph;"><span style="background: white; color: black; font-family: 宋体; font-size: 12pt;">5.5.7.4</span><span style="background: white; color: black; font-family: 宋体; font-size: 12pt;">与招标h存在利害关系可能影响招标公正性的Q?/span></p> <p align="left" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: left; line-height: 23pt; text-indent: 10pt; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.5pt; -ms-text-justify: inter-ideograph;"><span style="background: white; color: black; font-family: 宋体; font-size: 12pt;">5.5.7.5</span><span style="background: white; color: black; font-family: 宋体; font-size: 12pt;">单位负责Zؓ同一人或者存在控股、管理关pȝ不同单位Q?/span></p> <p align="left" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: left; line-height: 23pt; text-indent: 10pt; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.5pt; -ms-text-justify: inter-ideograph;"><span style="background: white; color: black; font-family: 宋体; font-size: 12pt;">5.5.7.6</span><span style="background: white; color: black; font-family: 宋体; font-size: 12pt;">处于被责令停业、胦产被接管、冻l和破状态,以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内Q?/span></p> <p align="left" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: left; line-height: 23pt; text-indent: 10pt; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.5pt; -ms-text-justify: inter-ideograph;"><span style="background: white; color: black; font-family: 宋体; font-size: 12pt;">5.5.7.7</span><span style="background: white; color: black; font-family: 宋体; font-size: 12pt;">因拖Ơ工人工资或者因发生质量安全事故被有关部门限制在招标目所在地承接工程的?/span></p> <p align="left" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: left; line-height: 23pt; text-indent: 10pt; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.5pt; -ms-text-justify: inter-ideograph;"><span style="background: white; color: black; font-family: 宋体; font-size: 12pt;">5.5.8</span><span style="background: white; color: black; font-family: 宋体; font-size: 12pt;">W合法律、法规规定的其他条g?/span></p> <p align="left" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: left; line-height: 23pt; text-indent: 10pt; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.5pt; -ms-text-justify: inter-ideograph;"><span><span><b><span style="background: white; color: rgb(51, 51, 51); font-family: 宋体; font-size: 12pt;">6</span></b></span></span><span><span><b><span style="background: white; color: rgb(51, 51, 51); font-family: 宋体; font-size: 12pt;">Q报名时间、地点和E序</span></b></span></span></p> <p align="left" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: left; line-height: 23pt; text-indent: 10pt; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.5pt; -ms-text-justify: inter-ideograph;"><span style="background: white; color: rgb(51, 51, 51); font-family: 宋体; font-size: 12pt;">6.1</span><span style="background: white; color: rgb(51, 51, 51); font-family: 宋体; font-size: 12pt;">凡有意参加投标者,请于</span><span style="background: white; color: black; font-family: 宋体; font-size: 12pt;">2019</span><span><span><span style="background: white; color: black; font-family: 宋体; font-size: 12pt;">q?span>12</span>?span>10</span>?span> 09:00</span></span></span></span><span style="background: white; color: rgb(51, 51, 51); font-family: 宋体; font-size: 12pt;">?/span><span style="background: white; color: black; font-family: 宋体; font-size: 12pt;">2019</span><span><span><span style="background: white; color: black; font-family: 宋体; font-size: 12pt;">q?span>12</span>?span>16</span>?span> 17:30</span></span></span></span><span><span><span style="background: white; color: rgb(51, 51, 51); font-family: 宋体; font-size: 12pt;">d宿迁市公p源交易电子服务^収ͼ<span> http://ggzy.sqzwfw.gov.cn/ </span>Q的投标Z务系l,使用|上银行购买招标文g及招标资料,每套售h人民?/span></span></span><span style="background: white; color: black; font-family: 宋体; font-size: 12pt;">235</span><span><span><span style="background: white; color: rgb(51, 51, 51); font-family: 宋体; font-size: 12pt;">元,售后不退。咨询电话:<span>0527-84396020</span>Q客服热U:<span>400-850-3300</span>?/span></span></span></p> <p align="left" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: left; line-height: 23pt; text-indent: 10pt; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.5pt; -ms-text-justify: inter-ideograph;"><span style="background: white; color: rgb(51, 51, 51); font-family: 宋体; font-size: 12pt;">6.2 CA</span><span><span><span style="background: white; color: rgb(51, 51, 51); font-family: 宋体; font-size: 12pt;">加密锁办理:|上购买招标文gȝ报成为网员ƈ申领<span>CA</span>加密锁,详情h阅宿q市公共资源交易电子服务q_Q?span> http://ggzy.sqzwfw.gov.cn/ </span>Q“通知公告”栏目中《关于电子招标投标办?span>CA</span>证书和电子签章的通知》,咨询电话Q?span>0527-84396015</span>?/span></span></span></p> <p align="left" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: left; line-height: 23pt; text-indent: 10pt; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.5pt; -ms-text-justify: inter-ideograph;"><span><span><b><span style="background: white; color: rgb(51, 51, 51); font-family: 宋体; font-size: 12pt;">7</span></b></span></span><span><span><b><span style="background: white; color: rgb(51, 51, 51); font-family: 宋体; font-size: 12pt;">Q投标文件的递交及相关事?/span></b></span></span></p> <p align="left" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: left; line-height: 23pt; text-indent: 10pt; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.5pt; -ms-text-justify: inter-ideograph;"><span style="background: white; color: black; font-family: 宋体; font-size: 12pt;">7.1</span><span style="background: white; color: black; font-family: 宋体; font-size: 12pt;">招标Zl织现场考察Q不召开投标预备会?/span></p> <p align="left" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: left; line-height: 23pt; text-indent: 10pt; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.5pt; -ms-text-justify: inter-ideograph;"><span style="background: white; color: rgb(51, 51, 51); font-family: 宋体; font-size: 12pt;">7.2 </span><span><span><span style="background: white; color: rgb(51, 51, 51); font-family: 宋体; font-size: 12pt;">递交投标文g的截止时_投标截止旉Q下同)Q?span>2019</span>q?span>12</span>?span>31</span>?span> 9:00</span></span></span></span></p> <p align="left" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: left; line-height: 23pt; text-indent: 10pt; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.5pt; -ms-text-justify: inter-ideograph;"><span style="background: white; color: rgb(51, 51, 51); font-family: 宋体; font-size: 12pt;">7.2.1</span><span style="background: white; color: rgb(51, 51, 51); font-family: 宋体; font-size: 12pt;">投标文g的递交截止旉Q开标时_Q?/span><span style="background: white; color: black; font-family: 宋体; font-size: 12pt;">2019</span><span><span><span style="background: white; color: black; font-family: 宋体; font-size: 12pt;">q?span>12</span>?span>31</span>?span> 9:00</span></span></span></span></p> <p align="left" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: left; line-height: 23pt; text-indent: 10pt; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.5pt; -ms-text-justify: inter-ideograph;"><span style="background: white; color: rgb(51, 51, 51); font-family: 宋体; font-size: 12pt;">7.2.2</span><span style="background: white; color: rgb(51, 51, 51); font-family: 宋体; font-size: 12pt;">开标地点:</span><span style="background: white; color: black; font-family: 宋体; font-size: 12pt;">泗阳县公p源交易中心开?一 厅(泗阳县行政服务中心附g|?/span></p> <p align="left" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: left; line-height: 23pt; text-indent: 10pt; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.5pt; -ms-text-justify: inter-ideograph;"><span><span><b><span style="background: white; color: rgb(51, 51, 51); font-family: 宋体; font-size: 12pt;">8</span></b></span></span><span><span><b><span style="background: white; color: rgb(51, 51, 51); font-family: 宋体; font-size: 12pt;">Q发布公告的媒体</span></b></span></span></p> <p align="left" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: left; line-height: 23pt; text-indent: 6pt; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.5pt; -ms-text-justify: inter-ideograph;"><span style="background: white; color: rgb(51, 51, 51); font-family: 宋体; font-size: 12pt;">本次招标公告同时?/span><span style="background: white; font-family: 宋体; font-size: 12pt;">江苏省徏讑ַE招标网</span><span><span><span style="background: white; font-family: 宋体; font-size: 12pt;">?span>宿迁市公p源交易电子服务^収ͼ<span> http://ggzy.sqzwfw.gov.cn/ </span>Q发布?/span></span></span></span></p> <p align="left" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: left; line-height: 23pt; text-indent: 12.05pt; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.5pt; -ms-text-justify: inter-ideograph;"><span><span><b><span style="background: white; color: rgb(51, 51, 51); font-family: 宋体; font-size: 12pt;">9.</span></b></span></span><span><span><b><span style="background: white; color: rgb(51, 51, 51); font-family: 宋体; font-size: 12pt;">联系方式</span></b></span></span></p> <p align="left" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: left; line-height: 23pt; text-indent: 12pt; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.5pt; -ms-text-justify: inter-ideograph;"><span style="background: white; color: rgb(51, 51, 51); font-family: 宋体; font-size: 12pt;">招标人:泗阳县交q港务有限公?/span></p> <p align="left" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: left; line-height: 23pt; text-indent: 12pt; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.5pt; -ms-text-justify: inter-ideograph;"><span style="background: white; color: rgb(51, 51, 51); font-family: 宋体; font-size: 12pt;">联系地址Q泗阛_文城菜场二楼</span></p> <p align="left" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: left; line-height: 23pt; text-indent: 12pt; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.5pt; -ms-text-justify: inter-ideograph;"><span><span><span style="background: white; color: rgb(51, 51, 51); font-family: 宋体; font-size: 12pt;">联系人及联系电话Q王刘敏<span><span>    </span>15152865023</span></span></span></span></p> <p align="left" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: left; line-height: 23pt; text-indent: 12pt; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.5pt; -ms-text-justify: inter-ideograph;"><span style="background: white; color: rgb(51, 51, 51); font-family: 宋体; font-size: 12pt;">招标代理机构Q江苏钟山工E项目管理有限公?/span></p> <p align="left" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: left; line-height: 23pt; text-indent: 12pt; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.5pt; -ms-text-justify: inter-ideograph;"><span><span><span style="background: white; color: rgb(51, 51, 51); font-family: 宋体; font-size: 12pt;">地址Q泗阛_逸景嘉园襉K北侧Q?span>60-19</span>P</span></span></span></p> <p align="left" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: left; line-height: 23pt; text-indent: 12pt; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.5pt; -ms-text-justify: inter-ideograph;"><span><span><span style="background: white; color: rgb(51, 51, 51); font-family: 宋体; font-size: 12pt;">联系人及联系电话Q乔伶俐<span><span>   </span>19996600101</span></span></span></span></p> <p style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify; line-height: 21.5pt; text-indent: 36pt; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.5pt; -ms-text-justify: inter-ideograph;"> </p> <span><span><b><span style="color: black; font-family: 黑体; font-size: 12pt;"><span>                                            </span></span></b><span style="background: white; color: rgb(51, 51, 51); font-family: 宋体; font-size: 12pt;"><span>               </span>2019</span><span style="background: white; color: rgb(51, 51, 51); font-family: 宋体; font-size: 12pt;">q?span>12</span>?span>10</span>?/span></span></span> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify; font-family:;" new="" times="" inter-ideograph;"="" 10.5pt;="" roman","serif";=""></p><br/><a target="_blank" ><span style="color:red;font-size:20px;">目投标指引</span></a> <!--EpointContent--></td> </tr> <tr> <td align="right"><br /> </td> </tr> <tr id="trAttach" runat="server"> <td><table id="filedown" cellspacing="1" cellpadding="1" width="100%" border="0" runat="server"> <tr> <td valign="top"></td> </tr> </table></td> </tr> <tr> <td><!-- JiaThis Button BEGIN --> <div class="jiathis_style_24x24"> <a class="jiathis_button_qzone"></a> <a class="jiathis_button_tsina"></a> <a class="jiathis_button_tqq"></a> <a class="jiathis_button_weixin"></a> <a class="jiathis_button_renren"></a> <a class="jiathis_counter_style" style="display:none"></a> </div> <script type="text/javascript" src="http://v3.jiathis.com/code/jia.js" charset="utf-8"></script> <!-- JiaThis Button END --></td> </tr> <tr> <td></td> </tr> <tr> <td> </td> </tr> </table></td> </table> </div> <style type="text/css"> .center-block { display: block; margin-left: auto; margin-right: auto; } .clearfix { *zoom: 1; } .clearfix:before, .clearfix:after { display: table; line-height: 0; content: ""; } .clearfix:after { clear: both; } .l { float: left !important; } .r { float: right !important; } .hidden { display: none !important; } .invisible { visibility: hidden !important; } </style> <div id="footer"> <div class="footlink"><a href="javascript:void(0)" onclick="SetHome(this)" style="behavior: url(#default#homepage); color: #333333;" target="_top">设ؓ首页</a> ? <a href="javascript:void(0)" onclick="AddFavorite(window.location,document.title)" style="color: #333333;">加入收藏</a> ?<a href="javascript:void(0)" style="color: #333333;" onclick="OpenWin('/Sqzwy/lxwm')">联系我们</a></div> <div class="clearFix" style="text-align: center;"> <div class="l" style="padding-left: 400px;"> <script type="text/javascript">document.write(unescape("%3Cspan id='_ideConac' %3E%3C/span%3E%3Cscript src='http://dcs.conac.cn/js/11/177/0000/60397732/CA111770000603977320001.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));</script> <span id="_span_jiucuo" style="vertical-align: top; display: inline-block; margin-top: 10px;"> <img onclick="Link('3203000002')" style="margin: 0; border: 0; cursor: pointer;" src="/Sqzwy/template/default/images/copy_logo.jpg"></span> <script> //点击图标 function Link(site_code) { //获取该站炚w要纠错页面的url地址 var url = getCurrUrl(); //跌{至纠错系l填写页? window.open("http://pucha.kaipuyun.cn/exposure/jiucuo.html?site_code=" + site_code + "&url=" + encodeURIComponent(url)); } //获取该站炚w要纠错页面的url地址 function getCurrUrl() { var url = ""; if (parent !== window) { try { url = window.top.location.href; } catch (e) { url = window.top.document.referrer; } } if (url.length == 0) url = document.location.href; return url; } </script> </div> <div class="l" style="padding-top: 10px;"> <script id="_jiucuo_" sitecode='3213000010' src='http://pucha.kaipuyun.cn/exposure/jiucuo.js'></script> </div> </div> <div class="foot"> 版权所有:宿迁市行政审批局 All Rights Reserved.<br /> dQ宿q市行政审批局 |站标识码:3213000010  技术支?江苏国泰新点软g有限公司<br /> <a target="_blank">苏ICP?3017422?/a> <a href="http://www.565428.live/Sqzwy/showinfo/sitemap.aspx">|站地图</a> 总访问量:<script src="http://www.565428.live/sqzwy_FrontGlobalAction//Count.aspx?SiteGuid=5b62c6f3-eb2b-43b1-9bdf-c5249aa70552" type="text/javascript"></script> <a target="_blank" > <img style="height: 15px; line-height: 15px" src="/sqzwy/images/batb.png" />苏公|安?32130202080019?/a> </div> </div> <iframe src="http://www.565428.live/sqzwy_FrontGlobalAction//AddVisitLog.aspx?WebPath=/Sqzwy/ggzy/20191209/022001001_ac1c6456-c314-40d7-9f0d-463d8df0cccd.htm&CategoryNum=022001001&SiteGuid=5b62c6f3-eb2b-43b1-9bdf-c5249aa70552&InfoID=ac1c6456-c314-40d7-9f0d-463d8df0cccd" width="0" height="0" frameborder="0" scrolling="no"></iframe> <input id="hidSiteGuid" type="hidden" value="5b62c6f3-eb2b-43b1-9bdf-c5249aa70552" /> <script> ($)(document).ready(function () { $("#author").html($("#author").html().replace("作?,"信息来源")); }); </script> <a href="http://www.565428.live/"><span class="STYLE1">ε׬Ǯ</span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <a href="http://www.530072.tw">ӱ11ѡͼ</a> <a href="http://www.122890.buzz">Фؾѡ</a> <a href="http://www.409120.tw">ò1Ԥ</a> <a href="http://www.172735.buzz">ֻ2</a> <a href="http://www.139486.tw">вƱapp</a> <a href="http://www.993417.buzz">󸲶ڴ</a> <a href="http://www.nppwjb.buzz">齫ֻ </a> <a href="http://www.302203.tw">Ʊʲôô</a> <a href="http://www.uabvej.tw">ֻô </a> <a href="http://www.ovndbr.buzz">ַ </a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>